آنالیز VSM  یا مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی یک ابزار علمی است که خواص مغناطیسی را اندازه گیری می کند. این روش توسط سیمون فونر در سال 1955 در آزمایشگاه لینکلن دانشگاه MIT آمریکا اختراع شد.

در این روش ابتدا یک نمونه در یک میدان مغناطیسی یکنواخت مغناطیسی می شود. سپس به روش سینوسی و به طور معمول با استفاده از ماده پیزوالکتریک ارتعاش می شود.

نتیجه این آنالیز بدست آوردن منحنی هیسترسیس یا حلقه پسماند مواد می باشدکه با استفاده از آن می توان داده هایی مانند وادارندگی و نفوذپذیری مغناطیسی را محاسبه کرد و دسته بندی مغناطیسی ماده مانند فرو، پارا و ابر پارامغناطیسی را تشخیص داد.

دستگاه مغناطیس سنج برای مشخص کردن خواص مغناطیسی مواد مانند مغناطیسی و میدان بازدارنده بصورت تابعی از میدان مغناطیسی، دما و زمان بکار می روند. موادی که با استفاده از دستگاه VSM، می توان خواص مغناطیسی فیلم های نازک، پودرها و مایعات را اندازه گیری کرد .

انجام این تست در میدان های 1 و 1.5 تسلا ارائه خواهد شد.

مقدار مورد نیاز: ۰.۰5 الی ۰.1 گرم

هزینه ارائه خدمات آنالیز VSM در میدان 1 تسلا: 75 هزار تومان
هزینه ارائه خدمات آنالیز VSM در میدان 1.5 تسلا: 85 هزار تومان